توزیع ماسک و الکل بهداشتی در میان کارکنان استانداری

خانم دکتر ولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع از توزیع ماسک و الکل بهداشتی در بین کارکنان استانداری خبر داد و افزود؛ برنامه‌ی این معاونت از این قرار است که به صورت مستمر به جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به دلیل مراجعات مکرر ارباب رجوع و ارتباط آنان با کارکنان و همچنین کارکنان با یکدیگر، توزیع ماسک و الکل صورت پذیرد.

79