انتصاب مشاور و رئیس دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان

طی حکمی از سوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، فرزاد امیری بعنوان مشاور و رئیس دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان منصوب گردید.

159