جلسه کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات

اولین جلسه کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان با مدیران و رؤسای شرکتها و سازمانها و ادارات بزرگ استان در خصوص تأمین امکانات موردنیاز ستاد انتخاباتی استان در تاریخ ۹۶/۱/۱۹ تشکیل شد.

3132