انتصاب جدید

با حکم جناب آقای دورکوندی، مدیرکل اداری و مالی استانداری، در تاریخ ۹۶/۲/۲ جناب آقای هزاریان به سمت رئیس امور اداری استانداری منصوب شدند

3132