جلسه بازگشایی پاکات مناقصه

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه‌های فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی، خدمات خودرویی و امور نقلیه ای و فعالیت‌های امور نگهداری و پشتیبانی سخت افزار شبکه ساختمان‌های استانداری و فرمانداری‌های تابعه صبح امروز به ریاست محسن قارونی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار شد.

125