جلسه بررسی راهکارهای تامین مسکن برای پرسنل استانداری خوزستان

نشست بررسی راهکارها و روش‌های تامین مسکن برای پرسنل استانداری خوزستان ظهر امروز به ریاست محسن قارونی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع و با حضور مدیرکل امور اداری و مالی و مدیر کل امور شهری و شوراها به ریاست محسن قارونی در محل معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار شد.

245