جلسه مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

جلسه مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع به ریاست دکتر ولوی سرپرست این معاونت برگزار شد.