برگزاری جلسه بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی مناقصات خدمات خودرویی و فضای سبز

طی جلسه‌ای به ریاست دکتر پروانه ولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی مناقصات خدمات خودرویی و فضای سبز استانداری خوزستان با حضور مدیرکل امور اداری و مالی، مدیرکل حراست، مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ذیحساب استانداری برگزارشد.