نشست معاون توسعه مدیریت و منابع با مدیران و معاونین حوزه

نشست دکتر پروانه ولوی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان با مدیران و معاونین حوزه برگزار شد.

 

65