بررسی آخرین وضعیت پروژه بازسازی سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان

طی جلسه ای با حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، معاون هماهنگی امور عمرانی، مشاور و رئیس دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع ، مدیرکل امور اداری و مالی، مدیرکل برنامه ریزی، مدیرکل دفتر فنی و ذیحساب استانداری آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی بازسازی سالن شهید هاشمی استانداری مورد بررسی قرار گرفت.
ولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع اظهار داشت؛ با توجه به نیاز مبرم استانداری به سالن شهید هاشمی جهت برگزاری جلسات این مجموعه، سالن هرچه سریع‌تر باید توسط پیمانکار مربوطه تکمیل و تحویل استانداری شود.

ولوی افزود: واحدهای متولی امر، هرچه سریع‌تر نسبت به برآوردهزینه ها و امکانات مورد نیاز اقدام نمایند تا بتوانیم با همکاری سازمان برنامه و بودجه و همچنین معاونت عمرانی ، شاهد تکمیل این سالن مهم استانداری باشیم.

ولوی در پایان نیز بر ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی این سالن توسط پیمانکار و واحد نظارت به معاونت توسعه مدیریت و منابع به عنوان کارفرما تاکید نمود.

77