چارت تشکیلاتی معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

معاون
رئیس دفتر
کارشناس هماهنگی و پیگیری
کارشناس هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری
کارشناس پیگیری مصوبات شورای اداری استان

 
مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فنآوری اطلاعات

رئیس
معاون برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری
معاون فنآوری اطلاعات و امنیت شبکه
معاون آموزش و پژوهش
مسئول دفتر
رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه
رئیس گروه نوسازی و تحول اداری
رئیس گروه فناوری اطلاعات
رئیس گروه ارتباطات و امنیت شبکه

 
اداره کل امور اداری و مالی

مدیر کل
معاون امور اداری
معاون امور مالی
رئیس اداره امور اداری و رفاه
معاون امور اداری و رفاه
رئیس اداره خدمات و پشتیبانی
رئیس اداره دبیرخانه و بایگانی
رئیس اداره امور مالی
معاون اداره امور مالی