اهداف و وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

نظارت بر سیاست­ها و خط مشی­های اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی و اداری ، رفاهی و استخدامی واحدهای استانی دستگاه­ های اجرایی در قالب سیاست­های کلی ابلاغی .
ارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای استانی دستگاه­ های اجرایی بر اساس شاخص ­ها و ضوابط مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نظارت بر چگونگی صدرو مجوزهای استخدامی بر اساس اختیارات نفویض شده از سوی مراجع ذیربط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور .
انعکاس نارسائی­ ها و مشکلات واحدهای استانی دستگاه­ های اجرایی در زمینه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به مراجع ذیربط
نظارت بر اجرای تمامی امور اداری و تشکیلاتی رفاهی و استخدامی کارمندان استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات.
اعلام نظر در مورد کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز استانداری و واحدهای شهرستانی و انجام تشریفات مربوط به بکارگیری و جذب و استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه.
اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مرتبط با وظایف واحدهای استانی دستگاه­ های اجرایی و اعمال نظارت و هماهنگی لازم در این زمینه.
نظارت بر اجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر ، اعتبارات ، هزینه­ ها و تهیه و تنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی استانداری بر اساس قوانین و مقررات .
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل­ های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق ­العاده ­های مربوطه تمامی واحدهای استانی دستگاه­ های اجرایی.
نظارت بر انجام کلیه امور وخدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس  قوانین و مقررات .
نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده به استانداری .
نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی­ های سرمایه­ ای ) استانداری ، فرمانداری­ ها و بخشداری­ های تابعه بر اساس برنامه­ های تنظیم شده با رعایت مقررات و ضوابط و دستورالعمل­های بودجه.
توانمندسازی و افزایش سطح دانش و مهارت کارمندان از طریق سازماندهی و پیش ­بینی آموزش­ های مناسب در چارچوب سیاست­ ها و برنامه­ های ابلاغی در سطح استان و نظارت بر اجرای آن.
گزارش گیری از واحدهای استانی دستگاه های اجرائی به منظور انجام وظایف تصریح شده در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون برنامه و بودجه.
 بررسی و تدوین برنامه های امور زیربنائی، تولیدی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و انجام وظایف دبیرخانه کارگروه های ذیربط.
بررسی و مبادله موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای واحدهای استانی دستگاه های اجرائی.
انجام امور مربوط به ابلاغ تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای.
پیشنهاد وضع یا تجدیدنظر در قوانین و مقررات و تبصره های بودجه در جهت رفع مسائل و مشکلات اجرائی استان.
پیگیری امور مربوط به تحقق وصول درآمدهای واحدهای استانی دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه استانی و همکاری با دفتر هماهنگی امور اقتصادی در تحلیل گزارش ها.
همکاری و تهیه راهکارهای لازم در امور مربوط به حوادث پیش بینی نشده.
تهیه و تدوین و ارزیابی برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت توسعه استانی و تهیه گزارش های لازم و ضروری